Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Kategorie

Nowości

DAVEN
59,00 zł

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym lusson.pl prowadzony jest przez MARCINA CIEŚLIKA

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MARCIN CIEŚLIK EOS (adres miejsca prowadzenia działalności:

ul. Żeromskiego 12 lok. a, 26-130 Suchedniów i adres sklepu oraz korespondencji: Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce) wpisany

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, NIP 8941021501, REGON 930732565, adres poczty elektronicznej: info@lavaii.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu

Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia

niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących

im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść

konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo

mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu

jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce

prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda

osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i

poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór

zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o

złożonych Zamówieniach.

1.4.7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę

za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom

automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie

Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między

Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.lusson.pl.

1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MARCIN CIEŚLIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN

CIEŚLIK EOS (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Żeromskiego 12 lok. a, 26-130 Suchedniów i adres do

korespondencji: Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8941021501, REGON

930732565, adres poczty elektronicznej: info@lavaii.pl

1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych

przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności

prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do

zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza

Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych

Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego

Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie

dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do

tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować

się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu

Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/

mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

1.1.1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu

Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu

pola „>>”.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za

jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w

wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami

mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego,

w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie

składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są

wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do

poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego

Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego

przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia

adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów

Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania

przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o

której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy

Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu

Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1. Idea Bank

4.1.2.2. Numer rachunku: 61 1950 0001 2006 0665 5916 0002

4.1.3. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby

płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej

przelewy24.pl.

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami kredytowymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta

za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

4.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

4.3.1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań)

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe

przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości

1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.


5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.1.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce – w Dni Robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.

5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez

Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w

zakładce „Koszty dostawy”.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie

składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia

uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze

porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez

przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lavaii.pl lub też pisemnie

na adres: Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia

woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o

świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w

szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu

do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć

charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14

dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o

świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie

Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w

celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lavaii.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć

na powyższy adres.

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie

reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar

konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z

umową.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z

działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe

reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: info@lavaii.pl lub też pisemnie na adres: Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że

Usługobiorca poda inny sposób.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez

podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Lavaii Showroom & Biuro, Kielecki Park Technologiczny, Oulu Tech, ul. Olszewskiego 21 (moduł B), 25-663 Kielce

8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument

dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że

konsument wskaże inny sposób.

8.4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia

wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia

usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2)

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu

przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie

zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w

złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie

mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie

gier hazardowych.


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie

konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby

płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta

sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie

będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają

własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego

jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

9.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie

konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia

rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu

powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem

obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w

czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych

do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie

konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,

jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy

Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie

konsumentem.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany

przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług

Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień

niniejszego Regulaminu.

10.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego,

tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie

Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie

konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany

Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane

Umowy Sprzedaży.

10.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem

obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia

2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o

zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.

10.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem

zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a

Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na

siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.